is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VA''U

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN*

(N0.?.) T van déri 2j" " April 1820 , tot

vaststelling van de eerste a] deeling der Begrooting, aanvang nemende met 1820.

Wij WILLEM, hij.de gratie Gods, Koning

dek nederlanden, prins van oranje - nassau, Groot-Hertog van Lexemburg , enz., enz., enz.

Allen die deze zullen, zien of hoorcn lezen , salut ! doen te weten:

Alzoo Wij iii óVenvegintr iiefclien genomen, dat bij de 122ste en 120ste artikelen der rrondwet is bepaald , dat de begrooling van de uitgaven Aan het Rijk zal worden gesplitst in twee afdeelingendat déze Splitsing zal moeien plaats hébben bij de begrooting over den jare 1820 , of zoo veel vroeger als de 6fnstaudigheden liét zóudén toelaten: dat de eerste afdoeling zal bevatten al zoodanige gewone , zekere en steeds voortdurende uitgaven , welke , uit den gewonen loop der zaken" vöörtvlocijeiide, inJ het bijzonder, tot deu staat van vrede bsirekkijig hebben : dat deze uit-