is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteld, ten einde Je daarop voorkomende manschap-» pen insgelijks aan een der militie-korpsen toe te wijzen.

41. De nasporiugen naar de dienstpligtigen der nationale militie welke aan de inschrijving of aan de ontvangene oproeping niet voldcren, zullen op gelijke wijze bestuurd worden, als ten opzigte van de deserteurs van liet krijgsvolk gebruikelijk is. De gearresteerden zullen aan den Gouverneur der provincie waartoe zij behooren , worden overgegeven.

42. Wanneer een verlofganger der nationale militie voornemens is zich buiten de provincie te begeven en te verblijven, zal hem de verlofpas worden ter hand gesteld, en zal hij verpligt zijn zich binnen vier weken, na zijn vertrek uit de gemeente, aan te geven bij het bestuur der gemeente, in welke hij voornemens is te verblijven ; zullende voorts in dezen gevolgd worden de bepalingen bij de wet vau 8 Januari 1817 gemaakt, omtrent de manschappen die bij den aanvang van het verlof in hunne gemeente aankomen.

45. Een verlofganger die verzuimen mogt de voorschreven aangifte binnen den tijd van vier weken te doen, zal worden aangemerkt als deserteur , ten ware hij voldoende mogt kunnen bewijzen niet in de mogelijkheid geweest te zijn, zich op den bepaalden dag aan te geven.