is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. In plaatsen waai- fabrijken van wollen manufak|uren gevonden worden , maar waar derzelver gerii)-. getal, of eene andere omstandigheid aan de regering liet oprigten eener lialle onnoodig doet voorkomen' , zal het aan de regering vrijstaan een of meer gecommitteerden, uit haar midden , of uit de ingezetenen der plaats te benoemen tot het werk der fabrijken; aan welke gecommitteerden hetzelfde gezag sal L-iöft©a worden toegekend ten aanzien Aan het toeken van iidandsche fabrikagie, als aan de •directeurs der hallen wordt opgedragen.

15. Plaatsen, alwaar geheel geen halle zal zijn ©pgeiïgt, noch gecommitteerden tot het werk der fabrijken benoemd, zullen voor de in dezelve gefabriceerd wordende goederen , ressorteren onder de naaste plaats waar eene halle gevonden wordt of gecommitteerden tot de fabrijken zullen zijn aangesteld.

De regeringen die eene halle zullenoprigtenof gecommitteerden tot liet werk der fabrijken benoemen , zullen verpligt zijn, daarvan onmiddellijk na de aanstelling eene gemotiveerde aangifte te doen aan de Gedeputeerde Staten der provincie, waartoe zij bchoovcn, met opgave der benoemden. De Gedeputeerde Staten der provinciën, zullen daarvan, zonder verwijl, lijsten doen formeren en dezelve zenden aan liet Ministerie voor het Publieke Onderwijs, de Nationale jNü verhit id e» de Koloniën.

A6