is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N • 15") WET van den 21 >>'» Juni 1810, nopen» de zamenstelling der algemeene Rekenkamer, derzelver werkzaamheden, bevoegdheid en verpligtingeru

WIJ WILLEM, bij de gratie Gods , Koning der Nederlanden , Prins van Oranje - Nassau , Groot-IIertog van Luxe >1 burg, enz., enz. , enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen , salut l doen te weten:

AIzoo Wij in overweging hebben genomen dat bij het 202de artikel der grondwet is bepaald, dat er eene algemeene Rekenkamer zal zijn, ten einde jaarlijks de rekeningen der verschillende departementen van algemeen bestuur optenemeri en ie liquideren, mitsgaders behoorlijke rekening en verantwoording te vorderen van alle bijzondere lands comptabelen en andere; alles achterin