is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20. Het dubbel van bet grootboek der nationale scliuld zal ter algemeene Rekenkamer berusten, en worden, aangehouden overeenkomstig de bepalingen en reglementen deswege reeds gemaakt of

nog te maken.

Ten aanzien van de inschrijving der pensioenen

zullen insgelijks worden gevolgd de bepalingen deswege reeds gemaakt of nog te maken, zoo wel als de algemeene voorschriften liiervoren bij art. 16 vastgesteld.

21. De algemeene Rekenkamer houdt mede de noodige registers van alle geldleeningen , voorschotten en andere operatiën tot stijving van 'slands schatkist, zoodanig als Tereisclit zal worden om de ligtige verantwoording derzelve te verzekeren.

22. De algemeene Rekenkamer zal opnemen en sluiten de rekeningen van de provinciale ontvangersgeneraal; zij zal zich moeten verzekeren dat de Staats-inkomsten daarbij verantwoord worden, overeenkomstig de algemeene rekening van ontvangst, welke, volgens art. 10, aan haar zal zijn overgelegd.

Wat de Staats-uitgaven aangaat, zal de algemeene Rekenkamer zich moeten verzekeren, alvorens die uitgaven in de rekeningen van da ontvangers - gent Vaal defhiitivelijk te lijden, dat dezelve een dee.

A. 5