is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vihmpkcn van de rekening en Verantwoording ia art. 18 vermeld.

2 >. J]jj afzonderlijke hesluiten , zullen door Ons aangewezen worden de verdere gewone en buitengewone lauds comptabelen en anderen 5 welker rekeningen , zoo wegens geldelijke administratie als wegens goederen en eigendommen van het Rijk, door de ^Igemeeue Rekenkamer zullen worden opgenomen en gesloten 5 daaronder zullen in allen gevalle gebragt Worden al de gene aan welke uit "s Lands penningen , eenige gelden ter goede rekening worden verstrekt.,

-'*• Tusschen de algemeen» Rekenkamer en de compiabelén bestaat, ten aanzien van het doen van rekening, eene onmiddellijke betrekking, onafhan^. kelijk van de departementen van algemeen bestuur* waaronder deze comptabelen zouden mogen ressorteren.,

25. De tijd binnen welken ieder comptabele zijne rekening ter algemeene Rekenkamer moet inzenden, zal door Ons, bij speciale besluiten, worden bepaald , op voordragt van het daarbij betrokken de^partemext van algemeen bestuur, en na gehoord te. hebben de cons.deratien van de algemeene Reken-, ^amer,.