is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelet op art. 222 der grondwet,1 waarbij aan de Staten der provinciën is opgedragen bet toezigt en gezag over alle hooge- en antiere heemraadschappen , wateringen, waterschappen, dijk- en polderbesturen en andere dergejijke kollegien, hoe ook genaamd, binnen hunne provincie, en waarbij de laatst goedgekeurde reglementen dier kollegien worden verklaard den voet van derzelver iurigtingen uit te maken;

Gezien art. .Tg en 4o van het decreet van den i8ien October 1810, waarbij het bestuur der polders, dijken en wegsn , zoo als hetzelve in de toenmalige Hollandsche mit Frankrijk vereenigde departementen was ingerigt, is in stand gehouden ;

Gezien de decreten van den i4den November 1810 en van den ïi^en Januari 18x1, waarbij die instandhouding nader is bevestigd 5

Gezien Ons besluit van den 7den Januari 1817, waai-bij Wij, uit aanmerking, dat alzoo omtrent de wettige voortduring der voormelde dijk- en polderbesturen der hooge en andere heemraadschappen, en hoe ook die kollegien verder mogen genaamd zijn, en omtrent de wettige voortduring van derzelver instellingen en verordeningen, geen redelijke twijfel bestaan konde, mitsgaders tot wégneming van