is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ge\ oegd , en zulks aanvankelijk met den cvengemelden istca Augustus , op welk Jtjdstip de werkzaamheden der ambtenaren van het hij deren gesupprimeerd kantoor, op de respectivo ambtenaren van het kantoor Van waarborg te Gent, zullen overgaan, gelijk mede de belasting-pligtigen tot dus verre onder het kantoor van •waarborg te Oudenaarde geressorteerd hebbende , van het gezegde tijdstip af aan gehouden zullen zijn , alle hunne gouden of zilveren werken en horologien, welke aan het essai, de voldoening der regten en de stempeling behooren te worden onderworpen , aan het < kantoor van waarborg^ te Gent te presenteren of te zenden, en zich aan de wettige surveillance der ambten a-ren van hetaelve te onderwerpen.

liet Kollegie van Raden en Generaalmeesteren der Munt, is belast met de uitvoering van dit besluit, Waarvan afschriften aali Onzen Minister van Financien en aan de algemeene Rekenkamer , tot informatie , zullen worden gezonden, en hetwelk in het staatsblad zal worden geïnsereerd,

«

Gjgeven op het Loo den iS',en Juli des jaars 1820, en van Onze regering het zevende.

(Geteelend) WILLEM, Van wege den Koning, (Geteelend) j. G. De Mey van Streefkerk»