is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lij die Wat gevoegd, en dat voor de volgende jaren, de omslag over de provinciën nader in overweging zal Worden genomen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg van de Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze.

De bij art. 3 der wet van 27 April 1820 (staatsblad n°. 8), tot vaststelling der middelen ter voorziening in de uitgaven, begrepen in de eerste afdeelmg der begrooting, aanvang nemende met 1820, bepaalde hoofdsommen van de grondbelasting, Van de personele en mobilaire belasting, en van het regt op de deuren en vensters, zullen voor het jaar 1821 over de provinciën worden omgeslagen, op gelijken voet als , over den jare 1820, heeft plaats gehad.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal Worden geïnsereerd, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, kollegien en ambtenaren wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering d<* hand zullen houden.

Gegeven te Brussel, den gden November des jaars 1820, het zevende van Onze regering.

(Geteeiend) WILLEM.

Van wege den Koning, (Geteeiend) S. Dassevaee.