is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al die ambtenaren en bedienden, met uitzonde-

S

ring van den Griffier der Staten , worden door de Gouverneurs benoemd ; zij kunnen dezelve , daartoe redenen hebbende , in hunne bedieningen schorsen en der zei ver aanstelling intrekken.

Art. 12.

Dc Gouverneurs mogen niet langer dan tweemaal vier en twintig uren buiten hunne provincie afwezend zijn, zonder eene autorisatie van den Minister van Binnenlandsche Zaken, en niet langer dan veertien dagen zonder verlof van den Koning.

In dit laatste geval behoudt de Koning aan zich de benoeming van den persoon , ter waarneming van de functie van Gouverneur gedurende die afwezendheid. Te dien einde zijn de Gouverneurs, welke zoodanig •verlof mogten verzoeken , bevoegd, om een lid der Gedeputeerde Staten voortedrageu , hetwelk zij geschikt achten om hen te vervangen.

Bij eene afwezendheid , den tijd van acht dagen niet te boven gaande, of waartoe de Gouverneurs, uit hoofde van hunne rondreizen als anderzins in het belang der provincie geiiouden zijn, beiiocmen zij zelve uit de Gedeputeerde Statten den persoon, welk© middelerwijl hunne funclien zal waarnemen , en maken denzei ven kenbaar aan den Mii.ister van Bianenlaudsche Zaken; alles behoudens de bepalingen welke dc