is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opgave dier redenen, verslag doende aan het belanghebbend Departement van algemeen bestuur»

Art. 24.

De benoemingen lot posten of bedieningen, welke thans onder de attributien van de Gouverneurs Lehooren, zoo als die van repartiteurs der directe belastingen , deurwaarders en anderen, blijven bij voortduring aan dezelve, overeenkomstig de wetten en reglementen , welke thans op dit stuk in werking zijn.

Zij worden door de Ministers en andere Hoofden der departementen van algemeen bestuur gehoord ^ op alle voordragten en nominatien tot benoeming vau eenig 'slands ambtenaar binnen hunne provincie, met uitzondering van zoödanige posten als onder de departementen van Oorlog of Marine ressorteren, of

waaromtrent de Koning, in speciale gevallea, eene uitzondering mogt noodig oordeelen.

Zij hebben de bevoegdheid om bij elke nominaties twee personen te voegen , hetzij uit de bij dat vak reeds dienende ambtenaren, hetzij uit zoodanige personen, die bij hetzelve nog niet gediend hebben» met bijvoeging der redenen, waarom zij de door hen voortedragene personen geschikter of even geschikt, tot waarneming dier fuiiQiieu oordeelen.

B