is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene bij de Staten genomene resolutie , liet zij iiiet de algemeene wetten, het zij met het algemeen belang van het Rijk strijdig is , weigeren zij provisioneel hunne teekening aan zoodanige resolutie > adresseren zich vervolgens deswege , met bijvoeging hunner consideratien, aan het hoofd van zoodanig vak van algemeen bestuur, waartoe de zaak behoprende is, en stellen de uitvoering uit tot dat zij het welmeenen van den Koning , door dezelven , zullen vernomen hebben.

Art. 28

Ingeval er besturen van steden , heemraadschappen en soortgelijke kollegien, distriktcn , heerlijkheden of dorpen binnen hunne provincie zijn mogten, wier handelingen zij oordeelen, dat in de termen van art. 26 vallen, of welke derzelver bevoegdheid te buiten gaan , zullen zij inmiddels dezelve handelingen, 11a de Gedeputeerde Staten daarover gehoord te hebben , in naam des Konings vermogen te schorsen, en daar toe de noodige aanschrijving te doen.

Zij zorgen dat er , dien aangaande, door gemelde besturen niets verder ondernomen worde, alvorens de beslissing van den Koning is ingekomen op de kennisgeving, welke zij verpligt zijn dadelijk te doen aan het hoofd van het departement van algemeen bestuur, tot hst welk de zaak behoort.