is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. ag.) WET van den s4ste// December 1820, tot k vaststelling van midd-len, ter bestrijding van de uitgaven, begrepen in de tweede af deeling der begrooting over den jare 182/.

WIJ WILLEM, bij de gratie Gors, Koning der Nederlanden, Prins van" Oranje-INassau» Groot Hertog van Luxemburg, 'enz., tv;., enz.

Allen die deze zullen zien ofhooren lezen, salut! doen te weten:

* r * '•

Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat, naar aanleiding van het 126° artikel der grondwet, de middelen ter bestrijding dn- uitgaven, behoörende tot de tweede afdeeüng .der begrppting, slechts voor één jaar worden vastgesteld,, en dat dienvolgens de vaststelling dezer middelen over den jare 1021 behoort [>l;iats te '.lebben;

Zoo is liet, dat Wij , den Raad van State gehoord , •en met gemeen overleg van de Staten-Generaal, heb-