is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N.° ÓO.) fVET van den sfaten December 1820, houdende voorziening in liet verschil tusschen de buitengewone middelen en het geraamd bedrag der uitgaven , begrepen in de tweede afdeeling van de bsgrooting over den jare 1820.

\

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Köning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz. , enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut I floen te weten:

Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat bij art. 6 der wét van 27 April 1820 (staatsblad n°. 10) . tot vaststelling vah middelen ter bestrijdiug van de uitgaven begrepen in de tweede afdeeling der begrooting over den jare 1820, is bepaald, dat in het verschil tusschen de som van ƒ 17,754,090.62, waai