is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deugdzame geneesmiddelen daar te stellen, en de apothekers aan eene eenvormige en wel ingerigte bereiding der geneesmiddelen te -verbinden 5

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. x. De verordeningen omtrent het gébruik der Pharmacopcea Batava , vervat in de wet van den 25sten Februari i8o5, en voor de noordelijke provinciën van het Rijk bevestigd bij art. 3 van Ons besluit van den sgsten Januari i8i4 , worden bij deze buiten werking gesteld, te rekenen van den tijd op •welken Wij de invoering der Pharmacopcea Belgica hebben bepaald.

2. Niemand zal zich aan de visitatie, waaraan hij Verpligt is zich te onderwerpen, volgens art. 6 van Ons besluit van den 28sten April 1821 (staatsblad n°. 2), houdende invoering der Pharmacopcea Belgica, door eenige uit vlug ten hoegenaamd mogen onttrekken , op eeue boete Van f 200 , onverminderd de verpligting om die visitatie ook op een' anderen dag Ipetestaan,