is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ban WOïden daargesteld in de grenzen, tusschen de provinciën Zuicl-Brabctnd en Antwerpen, namelijk in dat gedeelte derzei ve, alwaar de gemeente Malderen in aanraking is met die van Lippeloo;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en Verstaan bij dezen:

De grensscheiding tussclien de provinciën ZuidBraband en slntwerpen, in het gedeelte derzelve alwaar de gemeente Maldèren in aanraking is met die Van Lippeloo , wordt bepaald als volgt;

Komende van de westzijde des wegs de St. Jan straat genaamd, regt over de scheiding van twee stokken bouwland, het eene toebehoorende mevrouw Sandtberg, en op het grongebied van Liezele gelegen , het andere aan mevrouw van Volden, en liggende onder Malderen , beide palende aan de oostzijde van den genoemden weg (het punt alwaar de gemeenten Liezele, Makleren en Lippeloo in aanraking zijn) , wordt de grenslinie aangewezen, vooreerst door eenen in het oog vallenden waterloop , de Loop geheten, vlietende tussclien twee stukken zaailand, toebehoorende aan den baron van Hoogvorst, waarvan het eene gelegen is op het grondgebied van Lippeloo, liet andere opdat van Malderen, welke waterloop eene krQlüiU» Jjjn YOl'UU gelijk, aaw den.

/

\