is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willende, voorts gebruik maken van de onderscheidene denkbeelden, in de aan Ons door gemelde kommissie overgelegde stukken ontwikkeld; maai niet minder noodig oordeelende, om, tc dezer gelegenheid , ook ten aanzien van andere middelen van inkomen, eenige verbeteringen en inzonderheid eene meerdere regelmatigheid in te roeren;

En op dit alles nog nader de consideratien van genoemde kommissie gehoord hebbende ;

Gelet tevens op het 1246te artikel der grondwet;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-(> eneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Akt. i. Met den jare 1322, zal het stelsel van 's Rijks belastingen, zoo en in dier voege zijn ïngeïigt, als bij de navolgende artikelen is omschreven.

Voor zoo verre door het niet genoegzaam tijdig arresteren der te vervaardigen speciale wetten, aan de voorschrevene tijdsbepaling niet mogt kunnen worden voldaan, zal de termijn, tot de gelijktijdige invoering derzelven, nader door Ons worden vastgesteld; voorbehoudens de bepaling hierna bij art. 7,

§ A gemaakt, in het geval dat de nieuwe wet op