is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiervan worden vrijgesteld alle woningen benecfen twintig guldens jaarlyksche huurswaarde»; of bij de week verhuurd wordende, beneden de zestig cents huurswaarde in de week.

Alle fabrijk- en trafijk-gebouwen voor zoo verre dezelve niet dienen tot berging der gefabriceerde goederen, mitsgaders alle schuren en stallen van den landbouw, kerken, schoolgebouwen, gestichten van publiek onderwijs en weldadigheid, en alle gebouwen voor den publieken rijks, provincialen, stedelijken of pl.-atselijken dienst. De gedeelten echter dier gebouwen, welke worden bewoond, of tot ande-re dan de hierboven genoemde einden worde» gebruikt, zijn aan de belasting onderworpen.

2°. De deuren en vensters.

Van al de buitendeuren en vensters , welke in de huizen en ..gebouwen gevonden worden, zal door de gebruikers dier huizen en gebouweu betaald worden naar het volgende tarief:

Deuren en vensters gelijk vloers , en vensters der twee volgende verdiepingen: •

In gemeenten beneden de., .5,ooo inwoners j oo.4o.

Van 5,ooo tot 10,000 « -oo.5o.

« io,ooo « 25,ooo « -00.60.

« 20^000 « 5o,ooo « -00.80.

boven de 5c,000 « - i. ïo.