is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruikt tot den landbouw , de fabrieken , trafijken ? bedrijven of neringen, zonder immer te worden gebezigd tot de einden bij de belaste paarden opgenoemd.

Wanneer deze paarden echter tevens worden gebruikt voor rijtuigen op voeren of riemen , zal moeten worden betaald voor ieder paard ƒ 7.00.

De paarden der geestelijke personen ten platten lande.

De paarden van militairen en ambtenaren tot het getal, hetwelk zij verpligt zijn, volgens de dienstreglementen, te houden; meerder paarden houdende , zullen zij daarvan de volle belasting betalen.

Wanneer zij paarden, voor den dienst bestemd, ook tot andere einden, dan bij de dienst-reglementen is bepaald , gebruiken , zullen zij voor ieder paard betalen J 7.00.

c. Op de patenten.

De belasting der patenten zal wórden geheven Op de uitoefening van allen handel, beroep, bedrijf, handwerk en nering, waaronder ook de binnenlandsche scheepvaart, in plaats van het binnenlandsch tonnengeld , zal begrepen worden , behoudens zoodanige vrijstellingen als bij de wet zullen worden uitgedrukt, en weike vrijstellingen zonder eenige voorafgaande formaliteiten of onkosten zullen genoten worde»,.

A 5