is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij zal tot grondslag liebbcn een evenredig bedrag van de wiustge • ing der bedrijven, in verband gebragt met het meerder of minder nut, hetwelk elk bedrijf sticht.

liet maximum der belasting zal iiiet hooger zijn, dan bij de wet van dato 21 Mei 1819 ( staatsblad n°- 34-;, is vastgesteld.

Tot vinding en invordering der voorschreven belastingen op liet personeel en de patenten zal jaarlijks eene beschrijving geschieden aan de woningen derin-r gezeten en , en zullen zij, bij die gelegenheid, de vereischte opgaven doen, en zich zelve quotiseren , onder zoodanige penale bepalingen en voorzieningeh, als bij de speciale wetten nader zuilen worden vast" gesteld.

II.

INDIRECTE BELASTINGEN.

cl. De tegenwoordige registratie, zegel, grilae en hypotheek-regten, behoudens de nadere overweging, of? en , in hoe verre , deze regten , op den tegenwoordigen voet zullen blijven bestaan, of door andere vervangen, en intusschen behoudens zoodanige wijzigingen, als daarin zullen worden daargesteld bij eene speciale wet.

e. Hat regt op de successien, volgens de bestaande wet, van den sasten December 1817 (staatsblad3