is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs vrijen uitvoer betreft, blijven ook al de wetten betrekkeiijk den militairen dienst in de beide landen in hare volle kracht, en worden te dezen aanzien de contracterende gouvernementen door deze overeenkomst in geenendeele beperkt in hunne toekomende wetgeving dienaangaande.

Art. 5.

Öeze overeenkomst zal gelijkluidende in duplo ge-

teekend, door de wederzijdsche Ministers van Zijne

Majesteit den Koning der Nederlanden en van Zijne

Majesteit den Koning van Wurtemberg wederkeerig

worden uitgewisseld en van kracht en waarde zga

van den dag af dat deze uitwisseling zal hebben plaats gehad.

De Minister van Buitenlandsche Zaken verklaart dat de bovenstaande overeenkomst door de Nederlandsehe regering is bekrachtigd den 21^ October 1817 en door de Wurtembergsche den I7d^ November daaraanvolgend?.

ai w, c= van nagell