is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korporatien of gemeenten zouden mógen gevorderd zijn, in diervoege, dat de personen die bij zoodanigen uitvoer Van goederen belang hebben, aan geene andere belastingen zullen onderhevig zijn , dan aan die , welke , het zij als regt van successie , verkoop of verandering van eigendom , door de inwoners der Nederlanden of van liet Keurvorstendom Hesse zelve betaald worden, volgens de wetten en reglementen reeds bestaande of in het vervolg daartestellen.

Art. 5.

Bovenstaande overeenkom# is toepasselijk niet alleen op alle nalatenschappen, welke in het vervolg zullen te beurt vallen, maar ook op die welke reeds verkregen zijn , doch waarvan de overmaking nog tti«t is bewerkstelligd.

Art. 4.

Daar dezelve echter alleen de eigendommen in derzelver vrijen uitvoer betreft, blijven ook alle de wetten i« de beide landen in hare volle kracht welke de persoonlijke verpligtingen tot den krijgsdienst aangaan , en worden de overeenkomende regeringen door deze verklaring geenszins beperkt in derzclvcr toekomende wetgejing dienaangaande.