is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5°. Dat de deliberatien van de liiervoren omschreven Gemeenteraden , in een procesverbaal zuilen vervat worden, het welk, in duplo opgemaakt, daarna een , onderwerp Van overweging voor de vergaderingen der Staten of van Gedeputeerde Staten der daarbij belanghebbende provinciën, zal uitmaken; zullende deze kollegien vervolgens het procesvetbaal, met hare censideratien, aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat doen toekomen, ten einde Ons , niet deszelfs advies, te worden aangeboden.

Ojize Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat en Onze Minister van Staat, belast met de generale directie der Ontvangsten zijn , ieder voor zoo veel hem aangaat, belast met de uitvoering dezer, jwelke aan den Raad van State medegedeeld en in het staatsblad gedrukt zal worden.

Gegeven te Brussel den 28"en Juli des jaars I 82 I, het achtste Onzer regering.

WILLEM.

Van wege den Koning,

,t. G. de Mey van Stbebfkers-