is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN;

C 47-) BESLUIT van den 2Ósten Sep¬

tember t8at, houdende bepaling nopens de oprigting van twee nieuwe iantoren voor den dienst der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen, op het onvrije territoir te Chenenx en te Jalhajv (provincie Luik).

WIJ WILLEM, btï de öratié Gods, Koning éer Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau^ Groot-Hertog van Lummburg enz., enz., ené

Op liet rapport van Onzen Minister van Staat, Leiast met de generale directie der ontvangsten,' Van den igr]en dezer, 1 j4, s• •,

Herzien deszelfs vootdragt van den Augus¬

tus 182 , ;

Hebben besloten en besluiten:

Art, 1» Met dea «eerste» October aanstaand®;?