is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jesluit Van den *8d'" Juni i8rg , m-j. np. 97.

WIJ WILLEM, bij de gïiatie gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS va n ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz., enz., enz.

Op het rapport van Onzen Minister van Binncnlandsche Zaken, van den 24sten Mui 1. J. M. 242

daarbij te kennen gevende dat, vermits de beslaande wetten op de nationale militie , den Militie - Kommissaris, door welken de driemaandelijkselie inspecü'eiz over de verlofgangers worden gehouden, geene of immers geene genoegzame magt in handen geven om de zoodanigen dier verlofgangers, welke zonder hunne montering - stukken op die inspectien verschijnen , of zich gedurende dezelve aan dronkenschap of andere ongeregeldheden schuldig maken , te straften

en alzoo de goede orde , des noods, door dwang^ • lll.i , ö

miciueien te Dewaren, het allezins noodig is , dat door Ons voorzieningen , deswege, worden daargesteld;

Gezien het advijs van Onzen Kommissaris-Góneraal van Oorlog, van den i»ten dezer, nQ. i5 •

Den Raad van State gehoord,

Hebben goedgevonden en verstaan:

A 2