is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ 9 • ■ * * ' .W - - *-

provinciën, zullen worden omgeslagen , overeenkomstig den staat, bij die wet gevoegd; en dat voor de volgende jaren, de omslag over de provinciën nader in overweging zal worden gcnome^i; dat naar aanleiding van deze bepaling, en krachtens de wet van den gden November 1820 (staatsblad u°. 25), voor het jaar 1821, gelijke boofd-somrgen als voor 1820, over de provinciën zijn omgeslagen gewofrdey, en dat de invoering van het stelsel van belastingen, waarvan Lij de wet van 1 2 Juin 1!- (staatsblad n . y) > de grondbeginselen zijn vastgesteld, hoogstwaarschijnlijk niej met tq. Januari] 1822 zullende kunnen plaats hebbenr 'sRijks belangen gebiedend vorderen, dat, in tijds, de vereischtje maatregelen worden genomen , ten einde voor hetzelve jaar met de beffing der gezegde direcfe belastingen, op den tegenwoordigen voet kunne worden voortgegaan, en zulks, voor zoo veel de personele en mobilaire belasting en bet regt op de deuren <jn vensters aangaat, tot op hët tijdstip der gezegde invoering 2 /

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord én met gemeen overleg der Staten- Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

De,bij art. 3 der wet van 27 April icSaOt (staatsblad n°. 8) tot vaststelling der middelen ter voorziening in de uitgaven, begrepen in de eerste afdjeehng der begrooting, aanvang nemende met 18,10.,