is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hollandsch daags voor ieder man, en op 10 stuivers daags voor ieder paard. — Daarenboven zal door de aanvragende of belanghebbende partij worden betaald eene premie of gratificatie van 7 guldens hollandsch voor ieder man en van 75 guldens, zelfde munt, voor ieder paard met zijn toebehooren, ten voordeele van een iegelijk die eenen deserteur zal hebben ontdekt, zoo dat hij in handen der autoriteiten is overgeleverd, of tot de teruggave van een paard en toebehooren zullen hebben medegewerkt. De bovengemelde sommen zullen ook voldaan kunnen worden door de bevoegde autoriteiten in prui/sisch courant-geld. — In dat geval zal de gulden hollandsch van 20 stuivers, gerekend worden tegen dertien en | grossen, pruissisch courant-geld.

IX.

De kosten waarvan in het voorgaand artikel gewag gemaakt is, zullen dadelijk na de uitlevering voldaan worden.

De bezwaren welke hieromtrent zouden kunnen ontstaan, zullen niet worden onderzocht dan nadat de betaling voorloopig zal hebben plaats gehad.

X.

De Hooge contracterende Partijen verbinden zich onderling, om de geschiktste maatregelen te nemen

A 5