is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rende Partijen, in dezelve zoodanige veranderingen te maken als zij zouden mogen overeenkomen, en dezelve na verloop van gemelden tijd te vernieuwen. De ratifieatien van de tegenwoordige overeenkomst zullen worden uitgewisseld binnen den tijd van zes weken of vroeger , zoo mogelijk, en derzelver inhoud zal in de beide Staten worden gepubliceerd, om stiptelijk te worden nagekomen en uitgevoerd.

Ten oorkonde dezes, hebben wij wederzijdsche gevolmagtigden dezelve geteekend en van onze zegels voorzien.

Gedaan te Berlijn, den ïiden junjj 1818.

/

( Geteehend) de PERPONCHER. ( Geteekend) J O R D A N.

De Minister van Buitenlandsche Zaken verklaart, dat de bovenstaande overeenkomst door de Regering der Nederlanden, op den nden Augustus 1818, en door die van Pruissen op den i8d«a October 1818 is bekrachtigd,

A. W. C. van NAGELL.

A 6