is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï2 Julij 11. {staatsblad «° g) Is bepaald : dfze achttien opcenten , zullen, wat betreft het patentregt , vervangen worden door één zesde van het patentregt en van het binnenlandse!* lonnegeld, op den tegenwoordigen voet geheven wordende , zoo lange de tegenwoordige

wet op de patenten niet zal zijn herzien of gewijzigd.

I

2. Ingevalle de speciale wetten omtrent de belastingen , bepaald bij de wet van den 1 aden jujr: j| {staatsblad 9), niet tijdig genoeg mogten zijn gearresteerd, om het in werking brengen van alle de inkomsten bij het vorig artikel vermeld, met 1°. Januarij 1822 te verzekeren , zullen de middelen voor 1821 vastgesteld, gebezigd worden ter bestrijding der uitgaven begrepen in de tweede afdeeling der begrooting over den jare l822, en bij voortduring tot aan de invoering der nieuwe middelen worden ingevorderd, op denzelfden voet als in 1821, overeenkomstig de wet van den 24^ December' 1820 (staatsblad n°. 29).

5. Bijaldien, ten gevolge van de vertraging bij het voorgaand artikel voorzien , de opbrengst der rnide en en inkomsten , bestemd tot het bestrijden der uitgaven, begrepen in de tweede afdeeling der begrooting van 1822, beneden die uitgaven mogt blijven, zal in het verschil, door nadere wettelijke bepalingen , worden voorzien.