is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iliiigen, meer bijzonder eenig punt Tan religie betreffende, als waaraan de kandidaten, volgens de voorschriften welke daaromtrent bestaan, onderworpen blijven, zal het examen bestaan in eene ondervraging ovei bet ontleed- en heelkundige der kunstbewerking, het verband ter genezing en al het gene tot een eu ander betrekkelijk is.

De Commissie zal ook het regt hebben te vorderen dat door den kandidaat eene besnijdenis ten haren overstaan worde verrigt.

Art. 6.

De Commissie zal het noodig toezigt houden, dat binnen haar ressort geene kerkelijke besnijdenis worde uitgeoefend , ten zij door daartoe bevoegde personen; en zal, bij ontdekking daarvan, aan de Hoofd-Commissie tot de Zaken der Isracliten , en aan het kerkbestuur, alwaar zoodanige onbevoegde zich ophoudt, kennis geven, ten einde hetzelve in staat te stellen, om hunne gemeente te waarschuwen tegen het gevaar, waaraan zii door zoodanig misbruik zijn blootgesteld; zullende de Commissie aan alle onbevoegde kunnen Verbieden om die functie uitteoefenen, behoudens de straffen, welke dezen uit krachte der wet van 12 Maart j3i8, mogten hebben beloopen.

Art. 7.

Aan de bevoegde kerkelijke besnijders wordt in het

li 4