is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VA N

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

* * *) BESLUIT van den 26sten Januari i 822 , betrefjende de adel ijle titels en hwalificatien.

WIJ WILLEM, bij de gratie GODS, koning

t>er nederlanden, prins van oranje - NASSAU , groot-iiertog van luxemburg , enz. , enz. , bnzi

Gelet op art. 65 der grondwet, op art. 25g van het lijfstraffelijk wetboek, mitsgaders op de wet van den 6dcn Maart 1818. (staatsblad n°. 12);

Wdlende aan zoodanige Onzer onderdanen, wier verzoeken Cm erkenning of inlijving in den nedcr„ landschen adelstand , door Ons , zijn toegestaan, of die, door Ons, tot den adelstand verheven, en met adelijke titels begunstigd zijn, het genot dier vergunaingen op eene regelmatige wijze verzekeren;

Gezien, de adressen van ecni-je ridderschappen;

A