is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelet óp art. 9 der wet tot herstel der nationale schuld, van den 14^en Mei i8i4, en op het 2ist§ art der wet, om te voorzien in 's Rijks financiëlen toestand, van den gden Februari 1818;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg van de Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Dat de zevende uitloting der uitgestelde schuld , welke op den eersten Maart aanstaande zal plaats hebben, zal gaan over een montant van vijf millioenen guldens, en dat nog vóór dien tijd eene somma van tien millioenen uitgestelde schuld, met de daartoe behooreude kans-biljetten, door middel Van 's lands amortisatie-kas , zal worden vernietigd, welk alzoo vernietigd kapitaal, in de zevende en volgende lotingen niet zal worden begrepen.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat alle ministeriële departementen , autoriteiten, kollegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven in 'sGravenhage den Februari des

jaars 1822, en van Onze regering het negende.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. DE IVIEIJ VAN STREEFKERK.