is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goed« vinden en verstaan bij deze , te arresteren de navol-? gende algemeene bepalingen, welke zullen uitmaken pen gedeelte van bet Burgerlijk JVetboel■ voor het Koningrijk der Nederlanden.

ALGEMEENE BEPALINGEN.

Art. 1. Van het oogenblik af, waarop dit burgerlijk wetboek voor het Koningrijk der Nederlanden van kracht zal zijn, zullen alle burgerlijke wetten, algemeene en plaatselijke verordeningen en statuten, gelijk mede het gezag van het romeinsche regt , ophouden kracht van wetten te hebben, ten aanzien der onderwerpen, in het burgerlijk wetboek voor het Koningrijk deiNederlanden behandeld en geregeld.

2. Geene wet is verbindende zoo lang zij niet behoorlijk is afgekondigd.

o. De wetten zijn in het geheele Koningrijk verbindende , uit krachte van derzelver alkoftdiging door den Koning gedaan.

Zij werken terstond nadat derzelver afkondiging in alle deelen van het Koningrijk zal kunnen bekend zijn,

Wanneer bij de wet geen ander tijdstip is vastgesteld , wordt de afkondiging gerekend in het geheele ]jfqniugrijk bekend te ziju op den 2o®ten dag n^ dien,