is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•. ir.

n het gcrlijk tboeJc.

STAATSBLAD

va n

HET KONINGRIJK: DER NEDERLANDEN.

(JN"°. 11.) fVET van den i4*en Juni 1822, inhoudende de drie eerste titels van het burgerlijk wetboek.

Wrj \\ ILLEM, bij de gratie Gods, Koning dek Nederlanden , Prins van Oranje-Nassaü, Groot-hertog van Luxesibukg, enz. , enz. , enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens art. i65 van de grondwet, « moet worden « ingevoerd een algemeen wetboek van burgerlyk « reg1 y Van koophandel, van lijfstraffelijk regt, van « de zamenstelling der regterlijke magt en van de « manier van procederen; »

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord , en met gemeen overlig der Staten - Generaal,

Webben goedgevonden en v«rstaa», gelijk Wij

A