is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. ltf in hst rgertij k etboek.

STAATSBLAD

VA N

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

12.) IV1Z T van den 26'ten Juni 1832 * inhoudende den vierden titel van het burgerlijk wetboek.

WiJ WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-hertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salutl doen le weten t

Alzoo Wij in overweging genomen Lebben, datt Volgens art. i63 van de grondwet, « moet worden « ingevoerd een algemeen wetboek van burgerlijk „ regt, van koophandel, van lijfstraffelijk regt, van « de Samenstelling der regterlijke magt en van de « manier van procederen; »

Zoo is liet, dat Wij * den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten - Generaal, hebben goedgevonden en vustaan, gelijk Wij good-

A