is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g. Tussclien personen , v\ier huwelijk , om welke reden ook, door echtscheiding is ontbonden, mag nimmer een nieuw huwelijk plaats hebben.

10. Eene vrouw kan geen nieuw huwelijk aangaau dan Ea Vei-loop van drie honderd dagen , na de ontbinding van het vorig huwelijk.

11. Echte kinderen, die den vollen ouderdom van vijf en twintig jaren niet hebben bereikt, kunnen geen huwelijk aangaan, dan na vooraf de toestemming van hunnen vader en moeder verzocht te hebben.

Ingeval de moeder zich niet verklaart, of met den vader in gevoelen verschilt, is de toestemming van den vader voldoende, maar is dezelve in dat geval gehouden om , hetzij bij de akte van toestemming, hetzij ten overstaan van den ambtenaar van den burgerlijken stand te verklaren , dat de toestemming van de moeder is gevraagd geweest. Wanneer de vader overleden is, of zich in de onmogelijkheid bevindt om zijnen wil te verklaren, wordt de toestemming van de moeder vereisclit.

12. Indien de vader en moeder beide overleden zijn, of zich in de onmogelijkheid bevinden om hunnen wil te verklaren , vervult de grootvader van vaders zijde hunne plaats.

Bij gebreke van den grootvader van vaders zijde,