is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt de toestemming van den grootvader van moeders zijde vereischt.

10. Wanneer zoo wel de grootvader van vaderszijde als die van moeders zijde ontbreken, wordt de toestemming vereischt van de grootmoeder van vaders zijde, en Lij gebreke van deze, van de grootmoeder van moeders zij le.

i4. Wanneer vader en moeder mitsgaders de grootvaders en grootmoeders ontbreken, of wanneer zij zicb alle in de onmogelijkheid bevinden, om hunnen wil te verklaren, kunnen echte kinderen , zoo lange zij den vollen ouderdom van drie en twintig jaren niet bereikt hebben , geen huwelijk aangaan, zonder verlof van den kantons-regter, welke hetzelve niet kan verleenen, dan na voorloopig verhoor van , of na behoorlijk te hebben opgeroepen de voogden, mitsgaders vier uit de naaste binnen het Rijk woonachtig en meerderjarige bloedverwanten tot den graad van vollen neef ingesloten, zoo veel mogelijk in gelijk getal uit de twee linien te verkiezen.

Indien geen genoegzaam getal bloedverwanten binnen het Rijk aanwezig is, zal het getal der ontbrekende worden aangevuld, door meerderjarige en binnen de Nederlanden wonende personen , welke dea verzoeker door aanhuwelijking in den bovengemelden graal beslaan.

A 5