is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huwelijk wil treden, uit hoofde van misdaad vervolgd wordt of tot eene onteerende straf is veroordeeld.

6°. Wanneer de vereischte huwelijks-afkondigingen geen plaats hebben gehad.

7°. Wanneer hun kind, uit hoofde van verkwisting, onder curatele gesteld, een huwelijk wil aangaan, hetwelk zijn ongeluk zoude te weeg brengen.

06. Bij onlbreke van beide ouders, zijn de grootvaders of grootmoeders bevoegd om het huwelijk van hunne kleinkinderen te stuiten, om de redenen, bij het 1, 3, 4, 5, 6 en 7de lid van het vorig artikel uitgedrukt. — De stuiting kan, voor zoo veel de reden aangaat, welke bij het eerste lid is vermeld, alleen plaats hebben met in achtneming der volg-orde welke bij art. 12 en i3 is vastgesteld.

07. Bij ontbreke van grooteüders, kunnen de nabestaanden het zij door bloedverwantschap, het zij door aanhuwelijking, tot den graad van vollen neef ingesloten, mitsgaders de voogden en curators, een voorgenomen huwelijk stuiten:

i°" Wanneer de formaliteiten, welke bij artikel i4 en 17 tot het bekomen van verlof 0111 oen