is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der kinderen e*i alle verdere lasten van het huwelijk.

6°. Al de roerende schulden, waarmede de nalatenschappen bezwaard zijn, welke aan den een of den ander der echtgenooten, staande huwelijk, opkomen, volgens de onderscheidingen bij de volgende artikelen gemaakt.

7. De gemeenschap is niet aansprakelijk voor de roerende schulden, welke vóór het huwelijk door de vrouw zijn gemaakt, dan voor zoo verre bewezen zij, dat zulks vóór het huwelijk heeft plaats gehad.

Bij ontstentenis van het bewijs daarvan, kan de schuldeischer van de vrouw, staande de gemeenschap , geene betaling in regten tegen haar vervolgen , dan op den blooten eigendom der onroerende goederen , haar persoonlijk toebehoorende.

De man die beweren mogt eene schuld van dien aard voor zijne vrouw betaald te hebben, kan deswege geene vergoeding, noch van zijne vrouw , noch van hare erfgenamen vorderen.

8. De schulden van nalatenschappen, enkel in roerende goederen bestaande, welke gedurende het huwelijk aan de echtgenooten zijn te beurt gevaileu, komen voor het geheel ten laste van de gemeenschap.

De schulden van eene nalatenschap enkel in

A 4