is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het tweede geval, heeft de echtgenoot, wiens eigen onroerend of ander goed ten huwelijk gegeven is, op de goederen van den anderen echtgenoot, eene regtsvordering tot schadeloosstelling voor de helft van dat huwelijksgoed J volgens de waarde, welke hetzelve ten tijde der gifte gehad heeft.

54. Het huwelijksgoed, hetwelk door den man alleen uit de goederen der gemeenschap is gegeven, aan een kind door hem bij zijne tegenwoordige vrouw, in huwelijk verwekt, komt ten laste van de gemeenschap.

Ingeval de gemeenschap door de vrouw aanvaard is, moet ook deze de helft in het huwelijksgoed dragen, tenzij de man uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij het geheel of een gedeelte meerder dan de bedragende, ten zijnen laste nam.

VIERDE AFDEB1ING.

Van de ontbinding der gemeenschap.

55. De gemeenschap wordt van regtswege ontbonden '

1°. Door den dood.

2®. Door echtscheiding.

5°. Door scheiding van tafel en becb

4°. Door scheiding ran goederen.