is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iedere stad, dorp of gehucht gevonden wordt, voor e!k derzelve afzonderlijk tot grondslag der belasting worden genomen.

15. Van de personele belasting op den tweeden grondslag zijn vrijgesteld :

l0- deuren en vensters in woonhuizen , beneden de twintig guldens jaarlijksche huurwaarde, of , bij de week verhuurd wordende, beneden de zesli; cerits huurwaarde in de week.

2 . De deuren en vensters, dienende om licht of lucht te geven op zolders, in kelders, en andere plaatsen, die niet tot woning van menschen strekken; voorts de deuren en unsters in fabrijken, trafijken, schuren en stallen, lurken, sHiool-gebouwen , gestichten van publiek onderwijs en weldadigheid, en alie gebouwen voor den publit ken Rijks, provincialen , sted. lijken of plaatsclrjken dienst. De deuren cn vensters, welke gevonden worden in de gedeelten dier gebouwen, welke worden bewoond, of tot andere dan de Lier boven Opgenoemde einden worden gebruikt, zijn aaa de belasting onderworpen.

A 5