is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gocnc hertaxatie, hertellij of andere opneming plaat* Lebben.

58. In iedere gemeente zal eenc commissie worden benoemd, te samengesteld nit twee door bet gemeentebestuur, uit deszelfs midden, daartoe aangewezen leden, en twee door de administratie daartoe aangewezen ambtenaren.

Deze commissie zal voor iedere gemeente benoemen de vereischt wordende schatters en bijschatters, geschikt om de noodige taxatiën , opnemiugen eu

tellingen te verrigten.

Voor zoo verre deze commissie bij meerderheid niet tot de benoeming van de voorschreven schatters zal kunnen besluiten, zullen de leden derzelve gezamenlijk of ieder afzonderlijk aan den Gouverneur der provincie inzenden eene opgaaf der personen, welke zij als schatters of bijschatters voordragen; do Gouverneur zal alsdan daaruit de schatters en bijschatters benoemen. De schatters en bijschatters zullen voor den vrederegter worden beëedigd.

5g. De gezamenlijke mobilaire waarde aan uc schatpligtigen toebehoorende , zal bij de taxatie in «ene ronde som worden gesteld ten voordeele der schntpligtigen.