is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vier eerste grondslagen van die schatpligligen , welke zulks volgens de beschrijvings-biljetten , of de uittreksels daarvan , verlangd hebben, door de schatters doen taxeren, opnemen en tellen.

Te dien einde zullen zij twee der door de commissie benoemde schatters schriftelijk magligen om de taxatiën , opnemingen en tellingen te verrigteii.

'Wanneer deze schatters in gevoelen mogten verschillen , zal een der bijschatters bij het lot worden aangewezen, en bijaldien deze drie schatters, alsdan nog niet bij meerderheid mogten kunnen beslissen, zal de schatting, welke voor iedere grondslag noch de hoogste noch de laatste is , als het bedrag worden beschouwd, waarvoor de belasting verschuldigd is.

Van de visitatie en hoeten, ten gevolge der zelve verbeurd.

79. Het hoofd van het gemeentebestuur , of wel een daartoe door hem gemagtigd lid van dat bestuur en de controleur, zullen in bijzijn van den ontvanger , de opgaven 111 de beselirijvings — biljetten naauwkeurig onderzoeken en beoordeeleu.

Zij zullen die, welke aan hen bside voorkomen niet overeenkomslig de waarheid te zijn gedaan , of herziening en verificatie noodig to Uebbcn, bij taxa-