is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ge/.etenen, zal in den voorschreven tijd, niet meer dan twee malen behoeven gedoogd te worden; de voortzetting van eene aangevangene taxatie, opneming en telling hiervan uitgezonderd.

81. Da ingezetenen welke nalatig of weigerachtig mogten zijn om de schatters tot het doen der taxatiën , opnemingen of tellingen, den toegang in hunne woningen en gebouwen te geven, en aan hen de noodige aanwijzingen te doen of te laten doen, zullen worden - gestraft met eene boete van vijftig tot twee honderd guldens, zullende in dat geval vervolgens de taxatiën, opnemingen of tellingen geschieden met bijstand van den vrederegter.

82. Bij de beoordeeling der opgaven in de beschrijvings - biljetten gedaan, en bij het doen der taxatiën van de huurwaarden, zullen het hoofd of lid van het gemeentebestuur en de controleur, mitsgaders de schatters, een vergelijkend gebruik maken van de bekende deugdelijke huur-cedullen der woningen en gebouwen- in de gemeente gelegen, en deze aan hun tot handleiding verstrekken.

r~

85. De schatters zullen een proces-verbaal van den uitslag hunner taxatie, opneming of telling, op-