is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ • 'Y:

zc, als bij art. 90, ten aanzien der kohieren is vastgesteld. ,

Van de invordering der belasting.

95. Dadelijk nadat de kohieren door den Gouverneur der provincie invorderbaar zullen zijn verklaard , zal de ontvanger aan de woningen der schatpligtigen moeten doen bezorgeii een aanslag-biljet, houdende het door hen verschuldigde in ieder der zes grondslagen van de personele belasting in de gemeente.

Het hoofd van het gemeentebestuur zal den dag der invorderbaarverklaring van de kohieren, dadelijk 11a de kennisbekoming daarvan aan de ingezetenen bij publicatie kenbaar maken.

96. De personele belasting met hare opcenten, zal moeten worden betaald 111 twaalf maandelijksche termijnen, ten kantore van den ontvanger of ontvangers, door weike het aanslag-biljet is uitgegeven, onverminderd de bevoegdheid der schatpligtigen om, des verkiezende, op rekening vooruit te betalen.

De eerste termijn zal verschenen zijn op den laatsten dag van Januari, en zoo vervolgens van maand lot maand.