is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Raad van State gehoord ,

Iiebben besloten en besluiten :

Bij interpretatie, voOr zoo veel des nóods, van het besluit des Franschen Gouvernements, van 17 Ventose, VI® jaar, waarbij is bevolen de afkondiging van twee artikelen der -wet van 5 November 1790, in de negen departementen van Belgie , welke in den aanvang van het IVe jaar met Frankrijk waren vereenigd, en onverminderd de regten , welke uit vonnissen, in gewijsde zaken ergaan , mogten zijn verkregen, verklaren Wij wel uitdrukkelijk, dat onder de benaming van al de geestelijke goederen (tous les biens du clergé) in het i*te artikel, n°. 3, van den eersten titel der wet -van 5 November 1790 voorkomende, zoodanig als dat artikel in de negen departementen , ten gevolge van het meergemeld besluit is afgekondigd geworden , zijn begrepen geweest , de fabiijkgoederen der kerken , en dat gevolgelijk die fabiijkgoederen in de zuidelijke provinciën des Koningrijks met het domein van den Staat zijn vereenigd geworden.

Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, van Financien, Onze Minister van Staat, belast met de generale directie der Ontvangsten, en de Directeur-Generaal voor de Zaken van den Rooinsch Kathohjken Eeredienst zullen, ieder

A 5