is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgegeven door den ontvanger, onder dezelfde bepalingen als in het voorgaande 22»'' artikel ten aanzien der overschrijving zijn voorgeschreven.

24. De handelaars in hel groot en wijnköopers, zullen zonder consent-biljet mogen uitslaan de proeven van hunnen wijn op doorloopend crediet ingeSi igen, mits aan een en denzelfden persoon in geene meerdere hoeveelheid dan van vijf maatjes van iedere soort gewone, en van eene kan van iedere soort fijne wijn, en dat voorts deze proeven met hun cachet verzegeld en voorzien zijn van het noodigé adres, waarop gemeld staat: proeven, mitsgaders den naam van den afzender.

Overtreding hiervan zal worden gestraft met eene boete van vijf-en-twintig guldens en verbeurte van den wijn.

'lö. De wijn op de moer, door eenen handelaar in het groot of wijnkooper, onder genot van doorloopend crpdiet , wordende ingeslagen , zal hij deswege overeenkomstig de volgens art. 3 dezer wet opgenomen of bepaalde hoeveelheid en soort, in rekening woiden aangeslagen, zoodanig dat, nadat alvorens de geheele hoeveelheid wijn op de moer in het register zal zijn geboekt, dezelve vervolgens in twee gedeelten aldaar zal worden gesplitst, waarvan het eene de hoeveelheid schoone wijn en het andere die van

B 3