is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verklaring der bcëedigde Rijks proevers , óp de moer van buiten 's lands verkregen, ten gevolge van de bevoegdheid , hun bij het vorenstaande 56"te artikel verbleven, afgestoken en schoongemaakt hebben, zal het hun vergund zijn deze droeven en moeren , zonder betaling van accijns , uit het entrepot naar binnen 's lands af te leveren.

Dezelve zullen echter niet mogen te boven gaan :

Voor alle roode wijnen, zes kannen voor elke zes en negentig kannen.

Voor de witte Bergerac- , Muskaat-, Picardanen Bayonneessche wijnen, veertien kannen voor elke zes en negentig kannen ; en

Voor alle andere F rans che, Spaansche , Italiaansche en Portugeesche wijnen, tien kannen voor elke zes en negentig kannen.

De aanvrage zal, even als voor alle andere uitslagen , schriftelijk moeten geschiedeu bij den ontvanger , die, voor zoo veel deszelfs boeken en registers, de deugdelijkheid van dien zullen toestemmen, het consent zal verleenen, en een dubbel zenden aan den entreposeur.

Deze zal desgelijks onderzoeken of dusdanige uitslag van den entrepositaris vermag te worden geleden, wijders zorgvuldig de droeven en moeren doen proeven door 'sRijks ambtenaren, en ook niet dan ondrinkbare droeven en moeren laten volgen.

Ter betere naleving van dit bepaalde, zal zorg-