is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VA N

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

(N . WET van den ajstei Juli 1823,,

houdende de belasting op dé

1SUIKER»

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz. , BNz. , enz.

Allen die deze zullen zien of hooien lezen, salmi doen te weten:

Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat bij de wet van den 12den Juli 1821 (staatsblad n°. 9) artikel 2 , onderdeel III, litt. n, mitsgaders art. 5 en 6, is bepaald, dat in het stelsel van 's Rijks belastingen zal zijn begrepen een accijns op de suiker, met de grondslagen, waarop dezelve, onder de noodige wijzigingen, zal rusten;

Zoo is het, dal Wij, dén Raad van State gehoord /

A