is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnenlandsche raffinaderijen belasten, kunnen worden geopend.

Deze rekening zal gedebiteerd worden door overschrijving van den accijns van de rekening van den raffinadeur.

Zullende aan den handelaar een crediet van driemaanden worden gegeven , te rekenen van den dag der overschrijving, mits de overgeschrevene accijns niet beneden de honderd guldens bedrage.

Dit crediet zal vóór of op den vervaldag moeten worden aangezuiverd, het zij door betaling, het zij door afschrijving voor uitvoer naar buiten 's lands.

De afschrijving voor uitvoer naar buiten 's lands zal moeten worden bewerkstelligd op die gene der onaangezuiverde posten welke het eerst geopend is.

'Jet betrekking tot zoodanigen uitvoer, zal men achtervolgen de bepalingen bij artikel 54 hierna voorgeschreven.

Bepalingen opzigtelijk de suiter-raffinadeurs.

3o. Het bepaalde bij art. 6, 7, 10, 11, 12, i3, 1+, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 24 , 25, 26, 27 en 28 is in allen deele toepasselijk op de raffinadeurs voor de ruwe suikers , die zij zullen invoeren in entrepöt, zullen inslaan, of voor negotie naar buiten's lands zullen uitvoeren.

5i. De uitslag uit het fictief entrepot van sui-